Pahala Sabar - Ust. Oemar Mita, Lc.Pahala Sabar - Ust. Oemar Mita, Lc.